Open training beleid Achilles’71 (English below)

Hoe groter en succesvoller Achilles’71 wordt, hoe belangrijker het gaat zijn om een bepaalde structuur te hanteren in de zomer voor het indelen van teams die de belangen van nieuw- , oud- , beginnend- en ervaren leden uit elk team zoveel mogelijk behartigt. In de afgelopen zomer is er bij een aantal teams wat verwarring en onduidelijkheid geweest rondom de manier waarop(en het moment wanneer) teamindelingen gemaakt worden. Vandaar dat we vanaf aankomende zomer willen beginnen met structurele open trainingen voor alle seniorenteams.

Wat betekent dit voor mij en mijn (toekomstige)team?
Zodra de laatste wedstrijden gespeeld zijn starten we een periode van open trainingen. Bij deze trainingen is iedereen welkom. Deze trainingen worden per lijn(Heren, Dames) begeleid door de coaches van het volgende seizoen voor deze lijn.

Bij aanvang van de open trainingen zijn alle plekken in een team ‘open’. De coaches bepalen het aantal spelers dat zij willen indelen per team en aan het einde van de open training periode zijn de indelingen van elk team bekend(Dus nog vóór de zomerstop!). Er wordt dan ook geadviseerd aan alle spelers vóór die tijd aan een van de coaches duidelijk te maken waar de voorkeur en/of ambities liggen per speler.

Teams kunnen de mogelijkheid open houden voor aanvulling van spelers aan het begin van het seizoen dat de open trainingen opvolgt; Als er bijvoorbeeld 12 spelers mee doen aan de open training periode voor het eerste team, betekent dat niet per direct dat alle 12 spelers de indeling voor dit team zullen opmaken. De coach kan bijvoorbeeld de voorkeur hebben voor een indeling van 10 spelers, om zo de ruimte te houden voor eventuele aanvullingen gedurende het seizoen. Daarnaast biedt deze optie de mogelijkheid voor spelers om flexibel mee te kunnen doen met verschillende teams. Een speler kan bijvoorbeeld ingedeeld worden in het tweede team maar als nog, mits nodig en altijd in overleg met de desbetreffende coach, ingezet worden in het eerste team.

Betekent dit dat als ik voor 2020 – 2021 niet in de speler indeling zit van team X, dat ik geen plek meer heb binnen de vereniging?
Nee, zeker niet! Voor het 2020 – 2021 seizoen zijn we van plan voor de herenlijn op zijn minst de huidige structuur te behouden en mogelijk uit te breiden met nog een extra competitieteam. Als ons eerste team promoveert heeft de vereniging geen team meer spelend in de tweede klasse en dat gat zouden we graag willen opvullen in de aankomende periode met een derde competitieteam bij de heren. Daarnaast zal er ook altijd ruimte blijven voor spelers bij de recreanten met de eventuele mogelijkheid om gedurende het seizoen bij een competitieteam mee te doen, afhankelijk van de voorkeur van de coach. Ook voor de recreanten proberen we per seizoen ongeveer 6 vriendschappelijke wedstrijden te organiseren tegen verenigingen uit de regio.

Voor de dameslijn zijn we van plan in ieder geval een tweede divisie team en een tweede klasse team te behouden(zoals in de huidige situatie), met een streven naar de uiteindelijke opzet van een derde damesteam dat het gat tussen de 2 teams zal dichten en de eerste klasse bezet. Dus ook bij de dames voldoende plek.

Gelden deze open trainingen voor alle senioren teams?
In de uitgangssituatie wordt uitgegaan van open trainingen voor alle senioren teams. Echter zou een vriendenteam er voor kunnen kiezen om de ‘open training’-periode aan zich voorbij te laten gaan, indien dit voorafgaand aan de open training periode duidelijk is gecommuniceerd naar het bestuur. Dit team zal dan onafhankelijk van het lopend beleid opereren en het recht hebben om over de eigen speler-indeling te gaan, maar niet hoger spelen(in klasse) dan het achterste team in de rangorde van teams dat wel deelneemt aan de open trainingen.

The bigger and more successful our club becomes, the more important it is going to be to sustain a certain structure during the summer when it comes to the formation of team layouts that considers the interests of new-, old-, starting- and experienced players of every single one of our teams. Past summer there has been some confusion and uncertainty around the way in which(and when) team layouts are made, that is why, starting this summer, we’re going to start with structural open practices for all senior teams.

What does this mean for me and my (future)team?

Once the final games of the season have been played, we’ll start with a period of open practices. Everyone is welcome during these practices. These open practices will be guided per line(gents, ladies) by the coaches that will be responsible for them the following season.

At the beginning of these open practices, all spots in a team are considered to be ‘open’. The coaches decide the amount of players they want to have fill the team and at the end of the open practice period all team layouts will be known(This means all team layouts are known before the summerbreak!). It is therefor highly recommended that all players let their personal preferences and/or ambitions be known to one of the coaches before this time.

Teams can retain the option to add new players at the start of the season following open practices. If, for example, 12 players join the open practice period for the first team, that does not necessarily mean that those 12 players will inevitably form the team. The coach could, for example, have a preference for a layout with 10 players, allowing for possible additions throughout the season. This option also allows players to play for multiple teams in a flexible manner. A player could possibly play in the second team, but, if needed and in consultation with the teams coach, play for the first team as well.

Does this mean that if I don’t make the team layout of team ‘X’ for 2020 – 2021, that my place in the club will be gone?
Definitely not. For the 2020 – 2021 season we’re looking to sustain the current gent line(Hs1, Hs2, Recreational players), where there will always be room in the recreational team with a possibility to add to the competitive teams during the season, according to the coaches preferences. We’re also looking to organize about 6 friendly games a season against other clubs in the region for the recreational team.

For the ladies line we’re actively looking to expand to 3 teams in the 2020 – 2021 season, after the enormous positive influx of players this season. The 2nd team will then go a class higher and whereas the coach for the 1st and 2nd team might have a preference for the amount of players in the team layout for those teams, the 3rd team will be filled to capacity to make sure all the ladies that are currently playing will still have a place within the club.

Are these open practices meant for all senior teams?
In the initial situation these open practices are meant for all senior teams. However, a coach could choose to fully retain the team layout of the previous year, and forego the open practice period in its entirety, if this is clearly communicated to the board, prior to the open practice period. This team will then no longer be able to pronounce player preference of any kind, the team will be filled to capacity(up until 12 players) and the open spots will be filled on first come, first serve basis. Since a team layout can also be fully retained after a period of open practices, the board would advise against this option.